Praktisch

De Schelp telt circa 300 leerlingen. Zij zijn verdeeld over dertien groepen. Het team bestaat uit 34 medewerkers.

Schooltijden

Op De Schelp gaan leerlingen door de week ’s ochtends en ’s middags naar school. De schooltijden zijn als volgt:

 • ochtend: 8.30 uur tot 12.00 uur
 • middag: 13.15 uur tot 15.30 uur
 • woensdag alle groepen tot 12.00 uur

Vrijdagmiddag hebben de kinderen van groep 1 tot en met 4 geen school.

Tussen het ochtend- en middagprogramma hebben we lunchpauze. Kinderen kunnen dan overblijven op school. We hebben overblijfouders die de kinderen begeleiden. U meldt uw kind aan voor de overblijf door een e-mail te sturen naar: overblijfannie@hotmail.com.

Schooljaar 2024/2025 starten we met een continurooster. We draaien dan 5 dagdelen van 8.30u tot 14.15 voor alle groepen.

 

Vakanties en vrije dagen

Wilt u weten wanneer uw kind vrij is? Hieronder ziet u wanneer vakanties, studiedagen en andere vrije dagen gepland zijn.

Vakantierooster en vrije dagen

Richtlijnen verlofaanvraag

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties (uit de Leerplichtwet)

 1. Vakantieverlof (art. 13a/art. 11 onder f Leerplichtwet)

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 moet minimaal 8 weken van tevoren bij de  directeur van de school worden ingediend. De directeur beslist over het verzoek.  

Verlof wordt alleen verleend als:  

 • Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het alleen mogelijk is buiten de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan, én
 • Een werkgevers-/ zzp-ers-/ zelfstandig ondernemersverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde schoolvakanties mogelijk is, én/of  
 • Een accountantsverklaring wordt overlegd waarin staat dat er onoverkomelijk bedrijfseconomische risico’s ontstaan als hij/zij op vakantie gaat in reguliere schoolvakanties.  

Bij ZZP-ers/ondernemers en eventueel óók bij werknemers die vallen onder bepaalde ‘beroepsgroep-regelingen’.  

 

Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden:  

 • 1 x per schooljaar worden verleend, en
 • Niet langer duren dan 10 schooldagen, en
 • Niet plaatsvinden in de eerste 2 lesweken van het schooljaar, en
 • Als het de enige vakantie van de (ouder(s)/verzorger(s) en het kind/kinderen gezamenlijk in dat schooljaar is
  (1x maximaal 10 schooldagen. Niet 2x 5 dagen of 3x 2 dagen of iets dergelijks)  
 1. Andere gewichtige omstandigheden: 10 schooldagen per schooljaar of minder (art. 14/art. 11 onder g Leerplichtwet)
  Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar dient vooraf of uiterlijk binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. De directeur beslist over het verzoek.  

 

Voor andere gewichtige omstandigheden gelden de volgende richtlijnen:

 • Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag; 
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximaal  termijn; 
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad;  

In Nederland maximaal 1-2 schooldagen (binnen de regio 1 dag, buiten de regio 2 dagen). In het buitenland maximaal 5 schooldagen; 

 • Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met 3e graad: termijn in  overleg met de directeur;
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwant;
  • In de 1e graad maximaal 5 schooldagen
  • In de 2e graad maximaal 2 schooldagen  
  • In de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag 
  • In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen; 
 • Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12,5 / 25 / 40 / 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag;  
 • Voor andere naar het oordeel van de directeur/leerplichtambtenaar gewichtige omstandigheden*, maar geen  vakantieverlof: geen maximale termijn vastgesteld.  

(* dit dienen omstandigheden te zijn die veelal ‘buiten de invloedssfeer’ van ouder(s)/ verzorger(s) zijn ontstaan.)  


 1. Verlof in verband met religieuze verplichting (art. 13/art. 11 onder e Leerplichtwet)

Als richtlijn geldt dat voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging hiervoor 1 schooldag  per verplichting vrij wordt gegeven. Het verzoek hiertoe dient minimaal 2 dagen van tevoren ingediend te worden bij de  directeur van de school.  

 1. Andere gewichtige omstandigheden: meer dan 10 schooldagen per schooljaar (art. 14/ art. 11 onder g Leerplichtwet)
  Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar, dient minimaal 6 weken van tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar beslist over het verzoek (op grond van art.14, lid 3 van de  Leerplichtwet 1969).  

Verlof kan bijvoorbeeld worden verleend indien:  

De ouders van de leerling een verklaring van een arts/maatschappelijk werker/jeugdhulpverlener kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden van (een van) de gezinsleden. Bepalend toetsingscriterium voor “gewichtige omstandigheden” is met name of de omstandigheden buiten de wil om, van de  leerplichtige of zijn/haar ouders zijn gelegen. 

  

Let op:  

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Tegen  ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.  

 

Leerplicht:  

Is een leerling toch afwezig na afwijzing van de verlofaanvraag of is er gerede twijfel over een ziekmelding? Ook dan kan de directeur van de school contact opnemen met Leerplicht gemeente Medemblik. 

Jaargids/informatieboekje nieuwe leerlingen

In onze jaargids en schoolgids krijgt u een goed beeld van onze school. Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat ouders die voor het eerst hun kind laten instromen bij de kleuters boordevol – praktische – vragen zitten. Speciaal voor hen hebben we een informatieboekje voor nieuwe leerlingen van groep 1/2 samengesteld. Super handig!

Informatieboekje nieuwe leerlingen

Klachtenregeling

De Schelp staat voor een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over gedrag op onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze interne contactpersoon Annemiek Kok (e-mail: annemiek.kok@skowf.nl). Hier vindt u de klachtenregeling van SKO West-Friesland.

Kinderopvang

Opvang voor uw zoon of dochter stemt u af op uw eigen situatie als ouders en de behoeften van uw kind. De Schelp werkt samen met BSO Berend Botje, Unikidz en Partou die alle vormen van kinderopvang bieden, voor en na schools.

Passend onderwijs

Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Op elk moment kunnen sommige kinderen verder (of minder ver) zijn dan anderen. Daar hebben wij oog voor. Hoe wij ons onderwijs passend maken voor elk kind, staat in ons schoolondersteuningsplan.

schoolondersteuningsplan

Bewegingsonderwijs

Liefst vier keer per week zijn bij de kleuters de leslokalen leeg. Dan leven zij zich uit in onze eigen gymzaal. De overige groepen gaan twee keer per week naar sportcentrum De Dars. Wij zien bewegen als meer dan een pauze in het onderwijs; het maakt deel uit van het onderwijs. Het leert kinderen de waarde van sportiviteit, teamspirit en samenwerken en het is goed voor hun lichamelijke ontwikkeling. Wie heeft er zin in een potje trefbal of apenkooien? Kom maar op!

Bibliotheek

Als uw kind van lezen houdt, zit hij goed op De Schelp. We hebben een uitgebreide bibliotheek, waar leerlingen twee keer in de week nieuw leesvoer kunnen kiezen. Je krijgt zelfs je eigen bibliotheekpas. Hoe heerlijk is het om je mee te laten voeren naar andere werelden en je fantasie te gebruiken. Een goed boek zorgt voor glinsterende ogen en laat je groeien.

Leerlingenraad

We gaan ons schoolplein vernieuwen. Het moet meer mogelijkheden bieden om buiten bewegen aan leren te verbinden. Maar wat vinden kinderen dan leuk en uitdagend? Daarom is het zo fijn dat we een leerlingenraad hebben. We vragen het gewoon aan hen! Op De Schelp praten we niet alleen ‘over’, maar ook ‘met’ kinderen.

Tussen schoolse opvang

Uw kind heeft de mogelijkheid zijn/ haar lunch tijdens de middagpauze (12.00 uur tot 13.15 uur) op school te gebruiken o.l.v de overblijfouders. U kunt uw kind(eren)aanmelden voor de overblijf door een mail te sturen naar overblijfannie@hotmail.com.

U kunt uw kind(eren) opgeven voor vaste dagen maar ook voor één keer. Wilt u bij de aanmelding voor- en achternaam en groep van uw kind(eren)vermelden. Kinderen die op de lijst van de overblijf staan moeten bij verhindering een dag van te voren afgemeld zijn, bij ziekte mag dit voor 8.30 uur. Er wordt  ‘s morgens gekeken hoeveel kinderen er zich hebben opgegeven en hoeveel overblijfouders er ingezet moeten worden. Indien u uw kind niet voor 8.30 afmeldt wordt er geld in rekening gebracht. Daarnaast willen we u vragen of u de naam van uw kind op de beker en broodtrommel wilt zetten.

Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Hiervoor kunt u een overblijfkaart kopen. Een 10 strippenkaart kost 15 euro of 20 strippenkaart voor 30 euro. Voor een losse keer overblijfmiddag betaald u 2 euro. Wij willen u vragen het geld in een plasticzakje in de broodtrommel te doen, graag voorzien van naam. De overblijfkaart blijft in bezit van de overblijfcoördinator. Zij stempelt de overblijfmiddag af. Als de kaart vol is krijgt uw kind deze retour in de broodtrommel zodat u weet wanneer er een nieuwe aangeschaft moet worden. Deze kaart blijft de hele schoolperiode geldig. Mocht uw kind van school gaan en de kaart is nog niet vol, dan krijgt u het openstaande bedrag retour.

De kleuters worden door de overblijfouders opgehaald uit de groep en lopen gezamenlijk naar het lokaal waar zij hun broodje gaan opeten. Na het eten kunnen de kinderen onder toezicht buiten of binnen spelen. Zij mogen het terrein niet verlaten.

Het team van de overblijf bestaat momenteel uit:

Annie van Ophem ( coórdinator), Thécla Sterker, Jenny van Gelderen, Agatha Breg, Afra Koomen, Nera Schouten, Jolanda Weel, Saskia Verlaat,  Annemiek Mol en Marita Jaeqx

 

Schoolgids

In onze schoolgids vindt u handige informatie over onze school. U vindt er tevens informatie over ons onderwijs, ondersteuning, ontwikkelingen en resultaten.

Schoolgids 2023-2024